Choose your dream place in Spain!

Regulamin promocji VIP Voucher 2020 Teraz Hiszpania”

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „VIP Voucher 2020 Teraz Hiszpania”.

2. Organizatorem promocji jest Karen Development Sp. z o.o., ul. Doktora Kapuścińskiego 8, 63-000 Środa Wlkp., Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000302808, Kapitał Zakładowy 310.090,00 PLN, NIP 786-16-62-048, REGON 300801618 będący właścicielem marki Teraz Hiszpania, zwany dalej TH

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 8.10.2020 r. i trwa do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania puli voucherów.

4. Aby móc wziąć udział w promocji klient zobligowany jest wysłać swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu) do dnia 31.12.2020 r. na adres vip@terazhiszpania.pl.

4. Skorzystanie z promocji następuje po dokonaniu przez klienta zakupu nieruchomości za pośrednictwem TH (przeniesienia na klienta prawa właśności nieruchomości) – oznacza to, że po dokonaniu zakupu nieruchomości przez klienta za pośrednictwem TH otrzymuje on zwrot kosztu zakwaterowania w apartamencie wskazanym przez TH podczas 3 do 5 dniowej wizyty inwestycyjnej w terminie uzgodnionym z TH. W przypadku nie dokonania przez klienta zakupu nieruchomości podczas wizyty inwestycyjnej klient otrzyma 10% rabat na zakwaterowanie w apartamencie wskazanym przez TH podczas 3 do 5 dniowej wizyty inwestycyjnej w terminie uzgodnionym z TH. Wizyta inwestycyjna musi odbyć się najpóżniej w pierwszym kwartale 2021 roku.

5. Przy przeniesieniu prawa własności jednej nieruchomości (apartamentu lub willi) może zostać zrealizowany wyłącznie jeden voucher bez względu na liczbę kupujących. W przypadku większej liczby kupujących wartość jednego zrealizowanego vouchera będzie podzielona proporcjonalnie na wszystkich kupujących.

6. Organizator nie odpowiada za prawidłowe korzystanie z promocji.

7. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

8. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu opublikowanego na stronie https://www.justspain.eu/vip

9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

A. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

B. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

C. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

10. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie www.terazhiszpania.pl/promocja. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

11. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

You don't have permission to register