Choose your dream place in Spain!

Regulamin promocji „Voucher 2020 Teraz Hiszpania”

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Voucher 2020 Teraz Hiszpania”.

2. Organizatorem promocji jest Karen Development Sp. z o.o., ul. Doktora Kapuścińskiego 8, 63-000 Środa Wlkp., Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000302808, Kapitał Zakładowy 310.090,00 PLN, NIP 786-16-62-048, REGON 300801618 będący właścicielem marki Teraz Hiszpania, zwany dalej TH

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.5.2020 i trwa do 31.12.2020 lub do wyczerpania puli voucherów.

4. Aby móc wziąć udział w promocji klient zobligowany jest podać kod z posiadanego vouchera 2020 Teraz Hiszpania przy pierwszym kontakcie (mailowym, telefonicznym) z administracją TH (tel: 669 43 83 16, e-mail: office@terazhiszpania.pl)

4. Skorzystanie z promocji następuje po dokonaniu zakupu nieruchomości za pośrednictwem TH (przeniesienia na klienta prawa właśności nieruchomości) – oznacza to, że po dokonaniu zakupu nieruchomości przez klienta za pośrednictwem TH może on zrealizować voucher otrzymując kwotę 100€ (sto euro).

5. Przy przeniesieniu prawa własności nieruchomości jednej nieruchomości (apartamentu lub willi) może zostać zrealizowany wyłącznie jeden voucher bez względu na liczbę kupujących. W przypadku większej liczby kupujących wartość jednego zrealizowanego vouchera będzie podzielona proporcjonalnie na wszystkich kupujących.

6. Wartość vouchera wynosi 100 € (sto euro).

7. Organizator nie odpowiada za prawidłowe korzystanie z promocji.

8. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

9. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu opublikowanego na stronie https://www.justspain.eu/promocja

10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

A. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

B. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

C. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

11. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie www.terazhiszpania.pl/promocja. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

12. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

You don't have permission to register