Choose your dream place in Spain!

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

DANE OSOBOWE:
• Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 zwane dalej:
RODO, informujemy, że:
• Karen Deveopment Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. (63-000) przy ulicy Doktora
Kapuścińskiego nr 8, NIP 786-16-62-048 zwana dalej KAREN administruje Państwa danymi
osobowymi zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem
• KAREN nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących
ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym
office@grupakaren.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem: Karen Development Sp. z o.o., ul.
Doktora Kapuścińskiego 8, 63-000 Środa Wielkopolska, Polska
• KAREN przetwarza Państwa dane osobowe w organizacji sprzedaży produktów i usług oraz w
celach marketingowych. Państwa dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom.
• Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie
danych, jeśli ją Państwo wyrażaliście.
• Posiadają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

COOKIES:
• Strony www KAREN korzystają z plików cookies.
• Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich zawartości
• Cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie KAREN nie ustala
tożsamości użytkowników.

REKLAMA:
• Te strony internetowe korzystają ze skrypty współpracującymi z usługami Google
AdWords, Google Analytics, Google AdSense, Google Ads Preferences Manager.
• Firma Google udostępnia szczegółowe informacje na temat technologii i zasad pozyskiwania
danych z plików cookies na stronie: Technologie i zasady pozyskiwania informacji

• Administratorzy danych nie implementują w tym serwisie internetowym innych rozwiązań które
pozwalałyby firmom trzecim nie wymienionym w tej polityce jak również firmie Google na
pozyskiwanie dodatkowych danych osobowych poza tymi niezbędnymi dla usług Google
Analytics, Google AdWords, które pozwoliłby określić tożsamość użytkownika korzystającego z
tego serwisu internetowego lub innych serwisów powiązanych z nim.

You don't have permission to register